تفاوت بین آگاهی ، توجه ، تمرکز ، آگاهی و شعور چیست؟


پاسخ 1:

تفاوت این کلمات در این است که آنها در واقع قدمی به سمت خود بالاتر هستند.

مرحله 1 آگاهی است که در آن یاد می گیریم گوش دهیم و مشاهده کنیم.

مرحله 2 توجه در جایی است که می آموزیم آگاهی خود را معطوف کنیم.

مرحله 3 تمرکز است که چیزی توجه ما را به خود جلب کند.

مرحله 4 آگاهی است وقتی ما به یک غلظت عمیق تر فرو می رویم.

مرحله 5 شعور است که می توانیم در آگاهی بالاتر از آن استفاده کنیم.

و همه این مراحل نشانگر چگونگی شهود گرفتن هوش است.